Hieronder vindt u onze klachtenprocedure. Gelukkig hebben we deze bijna nooit nodig, maar alsprofessioneel instituut is het natuurlijk belangrijk om ook dit onderdeel goed geregeld te hebben.

Artikel 1 Begrippen
Klacht: Onder klacht wordt verstaan iedere schriftelijke uiting (bij voorkeur per e-mail) van eenorganisatie of persoon, gericht aan PROTASK ACADEMY B.V., waarin deze zijn of haar onvrede ofongenoegen uit over het onderwijs, de docenten, het beleid of een gedraging van of namens PROTASK ACADEMY B.V..

Klager: Onder klager wordt verstaan degene die een klacht indient;
Medewerker: Onder medewerker wordt verstaan ieder personeelslid van PROTASK ACADEMY B.V.. Leidinggevende: De hoofdverantwoordelijke oftewel de eigenaar.

Artikel 2 Doel klachtenprocedure
Deze klachtenprocedure heeft tot doel om binnengekomen klachten op een adequate envertrouwelijke manier af te handelen, zodat de klager zo goed mogelijk tevreden wordt gesteld en deherhaling van de klacht wordt voorkomen.

Artikel 3 Werking klachtenprocedure
Iedere medewerker die een klacht ontvangt, is verantwoordelijk voor een correcte klachtafhandeling.De medewerker vermeldt op het klachtenformulier de volgende gegevens: datum van ontvangst van de klacht, de naam van de klager, een telefoonnummer van de klager, een samenvatting van de klacht en de naam van de medewerker. Vervolgens geeft de medewerker de klacht door aan zijn  leidinggevende. Deze neemt vervolgens contact op met de klager om naar een oplossing te zoeken.

Artikel 4 Gehanteerde termijnen
De ontvangst van een binnengekomen klacht wordt uiterlijk de eerstvolgende werkdag bevestigd. Binnen uiterlijk 4 weken wordt de klacht afgehandeld, tenzij artikel 6 van toepassing is. Als er een langere tijd nodig is om onderzoek te doen, zal dit binnen uiterlijk 4 weken worden gecommuniceerd, bovendien wordt er dan een indicatie gegeven wanneer uitsluitsel wordt verwacht.

Artikel 5 Klacht over leidinggevende
Indien de klacht betrekking heeft op een leidinggevende wordt de klacht behandeld door de directie.

Artikel 6 Onafhankelijke derde
Indien er door de klager en leidinggevende geen oplossing inzake de ingediende klacht kan worden gevonden, kan een door beide partijen goedgekeurde onafhankelijke derde partij een oplossing  aandragen. Diens uitspraak is bindend voor PROTASK ACADEMY B.V.. Eventuele consequenties worden door PROTASK ACADEMY B.V. snel afgehandeld. De onafhankelijke derde partij is vertegenwoordigd door Van Zandvoort Legal in de persoon Bennie van Zandvoort gevestigd te Oss.

Artikel 7 Vastleggen van klachten
Iedere afdeling legt binnengekomen klachten vast op de wijze zoals aangegeven in artikel 8. De klachten worden opgeslagen op een daarvoor bestemde locatie. Klachten worden geregistreerd en 2 jaar bewaard. Klachten worden altijd vertrouwelijk behandeld.

Artikel 8 Eisen aan vastlegging
Naast de gegevens, genoemd in artikel 3, bevat de vastlegging van de klacht ook de oplossing inzakede klacht.

Scroll naar top