Deze algemene voorwaarden gelden bij het aangaan van een verbintenis met Protask Academy B.V., tenzij hiervan schriftelijk wordt afgeweken.

1. Cursussen met open inschrijving
1.1 Aanmelding en reservering

Aanmelding van één of meer cursisten geschiedt via het door PROTASK ACADEMY B.V. verstrekte inschrijvingsformulier. De aanmelding wordt per omgaande bevestigd. Aanmelding verplicht PROTASK ACADEMY B.V. niet tot het verzorgen van de cursus. Pas als zichtenminste het minimaal vereiste aantal deelnemers voor een cursus heeft aangemeld, volgt bericht
omtrent het verzorgen van de cursus. De cursusdata worden zoveel mogelijk in overleg met de cursisten vastgesteld. Teneinde zich (vroegtijdig) te verzekeren van deelname aan een cursus, kunnen één of meer plaatsen worden gereserveerd. Een telefonische reservering, die per omgaande is bevestigd , geldt als aanmelding. Plaatsing op een cursus geschiedt aan de hand van de volgorde van binnenkomst van de aanmeldingsformulieren. PROTASK ACADEMY B.V. behoudt zich het recht voor een aanmelding niet te accepteren.
De cursist heeft het recht op een wettelijke bedenktijd van 14 dagen na inschrijving.

Vragen van administratieve aard of met betrekking tot het onderwijs worden binnen 14 dagen beantwoord. Indien langer nodig is, zal dit binnen de eerste 14 dagen worden gemeld.

1.2. Uitvoering van de overeenkomst

PROTASK ACADEMY B.V. verplicht zich de cursus en/of training te verzorgen zoals overeengekomen. Tenzij schriftelijk en uitdrukkelijk anders is overeengekomen, heeft PROTASK ACADEMY B.V., de vrijheid om de diensten en werkzaamheden geheel of gedeeltelijk door derden te laten uitvoeren. PROTASK ACADEMY B.V. blijft verantwoordelijk voor de kwaliteit van de verrichte diensten en uitgevoerde werkzaamheden.

1.3 Aansprakelijkheid
1.3.1 PROTASK ACADEMY B.V. is tegenover de opdrachtgever slechts aansprakelijk voor schade ontstaan tijdens of ter gelegenheid van de uitvoering van de overeenkomst, indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet en of grove schuld van PROTASK ACADEMY B.V. en of zijn leidinggevende ondergeschikten en deze aansprakelijkheid door zijn verzekering wordt gedekt. 1.3.2. Indien PROTASK ACADEMY B.V. ingevolge artikel 1.3.1 gehouden is de schade die de opdrachtgever lijdt te vergoeden, zal deze vergoeding niet meer bedragen dan het totaal van de bedragen van het eigen risico van zijn verzekering en door de verzekering gedane uitkering. PROTASK ACADEMY B.V. is nimmer aansprakelijk voor andere dan in artikel 1.3.1 bedoelde schade, op welke wijze ook ontstaan, daaronder begrepen alle directe en indirecte bedrijfsschade , gevolgschade en schade door derving van inkomsten van de opdrachtgever.

1.4. Vrijwaring
Bij deelname aan cursussen en opleidingen gegeven door PROTASK ACADEMY B.V., blijft de verantwoordelijkheid van enig handelen of nalaten bij de opdrachtgever, dan wel de deelnemer zelf. De opdrachtgever, c.q. deelnemer draagt zelf de verantwoordelijkheid voor eventuele gevolgen van deelname. PROTASK ACADEMY B.V., noch haar docenten en instructeurs/begeleiders kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enig handelen of nalaten van de deelnemers.

1.5. Rechtskeuze en bevoegd rechter
Op de overeenkomsten tussen PROTASK ACADEMY B.V. en de opdrachtgever is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die uit een overeenkomst voortvloeien worden door partijen uitsluitend ter berechting voorgelegd aan de bevoegde rechter te Rotterdam, onder voorbehoud van het recht van PROTASK ACADEMY B.V. om een procedure voor een andere bevoegde rechter aanhangig te maken.

1.6. Annulering
U kunt een aanmelding zonder opgaaf van redenen annuleren. Indien een aanmelding wordt geannuleerd voordat door PROTASK ACADEMY B.V. bericht omtrent
het definitief verzorgen van de cursus is verzonden, worden geen kosten in rekening gebracht. Indien een aanmelding wordt geannuleerd nadat door PROTASK ACADEMY B.V. bericht omtrent het
definitief verzorgen van de cursus is verzonden, is de helft van de cursusprijs verschuldigd. Indien echter een aanmelding wordt geannuleerd binnen 21 dagen voor aanvang van de cursus, is de
volledige cursusprijs verschuldigd. Indien er sprake is van restitutie van (een deel van) het inschrijfgeld, zal het betreffende bedrag binnen 21 dagen worden teruggestort.  Mocht de cursist één cursusdag missen, dan mag de cursist van de mogelijkheid gebruik maken bij een cursus in de toekomst aan te sluiten bij deze specifieke gemiste cursusdag.

1.7. Betaling
Voor betaling van het verschuldigde cursusgeld wordt een rekening toegezonden. De rekening dient te zijn betaald binnen vier weken na de daarop vermelde datum. De rekening kan voor aanvang van de cursus worden toegezonden. Ingevolge resolutie WV89/203 van de staatssecretaris van Financiën zijn de door PROTASK ACADEMY B.V. verzorgde opleidingen, sinds 27 september 2013 vrijgesteld van BTW in verband met registratie CRKBO.

1.8. Niet tijdige betaling
Indien de betaling niet tijdig door de opdrachtgever is verricht is PROTASK ACADEMY B.V. bevoegd zonder nadere aanzegging of ingebrekestelling tot invordering van het verschuldigde bedrag over te gaan. Alle daaraan verbonden gerechtelijke of buitengerechtelijke kosten zijn voor rekening van de opdrachtgever. Over de tijd dat de opdrachtgever met de betaling in verzuim is geweest, kan PROTASK ACADEMY B.V. het verschuldigde bedrag rente in rekening brengen. Deze rente is op jaarbasis gebaseerd op de wettelijke rente, verhoogd met 2%.

1.9. Niet – deelneming na aanmelding
Indien een aangemelde cursist, om welke reden dan ook, niet deelneemt aan de cursus, is de volledige cursusprijs verschuldigd.

1.9.1. Vervanging na aanmelding
Een aangemelde cursist, die om enige reden niet kan deelnemen aan de cursus, kan tot de aanvang van de cursus worden vervangen door een ander. Aan deze vervanging zijn geen kosten verbonden. Nadat de cursus is begonnen is vervanging niet meer mogelijk en is de volledige cursusprijs verschuldigd.

2. In company cursussen
2.1. Het verzorgen van een cursus
Voor het verzorgen van een cursus doet PROTASK ACADEMY B.V. u een voorstel, waarin doelstelling,
inhoud, duur, cursuspakket en kosten zijn verwoord. Het voorstel is geldig tot de datum die daarin is
vermeld . PROTASK ACADEMY B.V. vervolgens de cursus nadat u daartoe aan ons een schriftelijk opdracht hebt verstekt en wij deze opdracht hebben aanvaard. Het verstrekken en aanvaarden van de opdracht tot het verzorgen van de cursus houdt in dat beide partijen akkoord gaan met de inhoud van het voorstel, tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen.
2.2. Uitvoering van de overeenkomstPROTASK ACADEMY B.V. verplicht zich de cursus en/of training te verzorgen zoals overeengekomen. Tenzij schriftelijk en uitdrukkelijk anders is overeengekomen, heeft PROTASK ACADEMY B.V., de vrijheid om de diensten en werkzaamheden geheel of gedeeltelijk door derden te laten uitvoeren. PROTASK ACADEMY B.V. blijft verantwoordelijk voor de kwaliteit van de verrichte diensten en uitgevoerde werkzaamheden.

2.3. Aansprakelijkheid

2.3.1. PROTASK ACADEMY B.V. is tegenover de opdrachtgever slechts aansprakelijk voor schade ontstaan tijdens of ter gelegenheid van de uitvoering van de overeenkomst, indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet en of grove schuld van PROTASK ACADEMY B.V. en of zijn leidinggevende ondergeschikten en deze aansprakelijkheid door zijn verzekering wordt gedekt.

2.3.2. Indien PROTASK ACADEMY B.V. ingevolge artikel 2.3.1 gehouden is de schade die de opdrachtgever lijdt vergoeden, zal deze vergoeding niet meer bedragen dan het totaal van de mbedragen van het eigen risico van zijn verzekering en door de verzekering gedane uitkering. PROTASK ACADEMY B.V. is nimmer aansprakelijk voor andere dan in artikel 2.3.1 bedoelde schade, op welke wijze ook ontstaan, daaronder begrepen alle directe en indirecte bedrijfsschade, gevolgschade en schade door derving van inkomsten van de opdrachtgever.

2.4. Vrijwaring
Bij deelname aan cursussen en opleidingen gegeven door PROTASK ACADEMY B.V., blijft de verantwoordelijkheid van enig handelen of nalaten bij de opdrachtgever, danwel de deelnemer zelf.
De opdrachtgever, c.q. deelnemer draagt zelf de verantwoordelijkheid voor eventuele gevolgen van deelname. PROTASK ACADEMY B.V., noch haar docenten en instructeurs/begeleiders kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enig handelen of nalaten van de deelnemers.

2.5. Rechtskeuze en bevoegd rechter
Op de overeenkomsten tussen PROTASK ACADEMY B.V. en de opdrachtgever is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die uit een overeenkomst voortvloeien worden door partijen uitsluitend ter berechting voorgelegd aan de bevoegde rechter te Rotterdam, onder voorbehoud van het recht van PROTASK ACADEMY B.V. om een procedure voor een andere bevoegde rechter aanhangig te maken.

2.6. Cursusprijs
In het voorstel wordt de totale cursusprijs vermeld voor het verzorgen van de cursus voor een ofmeer groepen. De cursusprijs kan tussentijds worden bijgesteld als wettelijke tarieven daartoe aanleiding geven.

2.7. Annulering
Nadat u PROTASK ACADEMY B.V. een opdracht tot het verzorgen van de cursus heeft verstrekt enwij de opdracht schriftelijk hebben aanvaard, kunt u deze niet meer annuleren en is de volledige cursusprijs verschuldigd.

2.8. Betaling
Voor betaling van het verschuldigde cursusgeld wordt een rekening toegezonden. De rekening dient te zijn betaald binnen vier weken na de daarop vermelde datum. De rekening kan voor aanvang van de cursus worden toegezonden. Ingevolge resolutie WV89/203 van de staatssecretaris van Financiën zijn de door PROTASK ACADEMY B.V. verzorgde opleidingen, sinds 27 september 2013 vrijgesteld van BTW in verband met registratie CRKBO.

2.9. Niet tijdige betaling
Indien de betaling niet tijdig door de opdrachtgever is verricht is PROTASK ACADEMY B.V. bevoegd zonder nadere aanzegging of ingebrekestelling tot invordering van het verschuldigde bedrag over te gaan. Alle daaraan verbonden gerechtelijke of buitengerechtelijke kosten zijn voor rekening van de opdrachtgever. Over de tijd dat de opdrachtgever met de betaling in verzuim is geweest, kan
PROTASK ACADEMY B.V. het verschuldigde bedrag rente in rekening brengen. Deze rente is op jaarbasis gebaseerd op de wettelijke rente, verhoogd met 2%.

2.9.1. Vervanging na aanmelding
Een aangemelde cursist, die om enige reden niet kan deelnemen aan de cursus, kan tot de aanvang van de cursus worden vervangen door een ander. Aan deze vervanging zijn geen kosten verbonden. Nadat de cursus is begonnen is vervanging niet meer mogelijk en is de volledige cursusprijsverschuldigd.

3. Algemene artikelen

3.1. Geheimhouding
De docenten tekenen een geheimhoudingsformulier. Zij garanderen hiermee geheimhouding van personen, informatie en ervaringen die in de cursus genoemd worden. Alle informatie die doorklanten verstrekt wordt is vertrouwelijk door PROTASK ACADEMY B.V., haar medewerkers en de docenten.

3.2. Copyright
Het copyright voor het uitgereikte materiaal berust bij PROTASK ACADEMY B.V.

3.3. Eigendomsrecht
Nat het deelnemen aan de cursus is het uitgereikte materiaal eigendom van de cursist.

Scroll naar top